RODO – Polityka ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku w związku z wejściem w życie RODO –  nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. Wszystko po to aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i informować o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje rozporządzenie. Jako administrator danych naszych klientów osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych.

O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć wpływ na klienta i jego dane, będziemy informować w ramach możliwości komunikacyjnych na bieżąco.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prochemist Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku, ul.Rynek 1, 57-250 Złoty Stok, KRS 0000420055

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: rodo@zlotystok.com.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Przetwarzamy dane osobowe w celu kontroli prawa zakupu materiałów wybuchowych. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez klienta zgody (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa przez organy nadzorujące obrót materiałami wybuchowymi.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom naszej spółki, podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ? w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapominanym) w przypadku, gdy : a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: a) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: rodo@zlotystok.com.pl

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: rodo@zlotystok.com.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas dane osobowe narusza przepisy RODO, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności:

Podanie przez klienta danych jest dobrowolne. Bez zgody klienta nie będziemy jednak mogli informować go nadchodzących wydarzeniach i promocjach.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe klienta nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem klienta.