Program Zapobiegania Awariom

Prowadzący zakład produkcji prochu czarnego w Chwalisławiu, firma PROCHEMIST Sp. z o.o. potwierdza, że podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że dokonał zgłoszenia zakładu Komendantowi Powiatowemu PSP w Ząbkowicach Śląskich oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Prowadzący zakład przekazał również tym organom Program Zapobiegania Awariom.

Działalność zakładu, powodująca zagrożenia awarią przemysłową, polega na wytwarzaniu i przetwarzaniu prochu czarnego. Klasyfikacja zakładu jako stwarzającego zwiększone zagrożenia awarią przemysłową wynika z ilości tego materiału, jaka może znajdować się na jego terenie.

Proch czarny jest materiałem pirotechnicznym i wykorzystywany jest m.in. jako materiał wybuchowy kruszący w zakładach górniczych odkrywkowych. Proch czarny wykorzystywany jest również jako materiał strzelniczy, myśliwski, sportowy, podsypkowy, jako proch hukowo-armatni, inicjujący oraz do lontów. Proch czarny znajduje również zastosowanie przy produkcji fajerwerków

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1272/2008 (CLP) proch czarny klasyfikowany jest jako materiał wybuchowy podklasy 1.1, H201, który stwarza zagrożenie wybuchem masowym. Zgodnie z wymaganiami transportowymi (ADR/RID) proch czarny klasyfikowany jest jako UN 0027 klasy 1.1 D.

W przypadku wystąpienia w zakładzie w Chwalisławiu awarii przemysłowej, tj. wybuchu prochu czarnego, skutki tego zdarzenia powinny być ograniczone i oddziaływać jedynie na terenie zakładu. Osoby przebywające poza terenem zakładu nie będą w żaden sposób narażone na niebezpieczeństwo, jednakże w celu umożliwienia sprawnego przebiegu akcji ratowniczej, przedstawiciele ludności powinni przestrzegać następujących zasad.

  1. Pozostać w domach, w których bez zbędnej potrzeby nie należy opuszczać. Pozamykać okna, drzwi, nie przebywać w ich pobliżu
  2. W przypadku pozostawania na terenie otwartym nie zbliżać się do terenu zakładu, nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.
  3. W przypadku wystąpienia obrażeń ciała spowodowanych zdarzeniem niezwłocznie zaalarmować Pogotowie Ratunkowe pod numerem telefonu 112
  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mienia spowodowanych zdarzeniem zabezpieczyć powstałe szkody oraz w miarę możliwości udokumentować je, na przykład wykonując zdjęcia
  5. Nasłuchiwać komunikatów podawanych w mediach lokalnych i ogólnopolskich (radio i telewizja) a także rozgłaszanych przez służby ratownicze bezpośrednio na miejscu zdarzenia
  6. Ściśle stosować się do wszystkich poleceń służb ratowniczych i porządkowych

Sposoby ostrzegania ludności

  1. Wewnątrz zakładowa sygnalizacja akustyczno-świetlna
  2. Komendy słowne wydawane przez pracowników służb dozoru , służb ratowniczych lub osoby upoważnione .